Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s)

Zo neemt u de KIA’s mee in uw MIT-aanvraag

Werkt u samen met andere mkb’ers om een product, proces of dienst te ontwikkelen of vernieuwen? Dan kunt een aanvraag indienen voor een R&D samenwerkingsproject. Dit hulpmiddel geeft inzicht in wat er beoordeeld wordt in uw aanvraag.

Wat zijn kia's?

Als R&D-samenwerkingsverband kunt u met uw project op verschillende gebieden maatschappelijke uitdagingen oplossen. Deze gebieden zijn beschreven in de Kennis-en Innovatieagenda’s (KIA’s). Met behulp van de KIA’s legt u uit waar uw project zich op richt en welke impact dit heeft.

Koppel uw innovatie aan de KIA waarop de innovatie de grootste invloed heeft. Bekijk vervolgens of er impact is op een andere KIA, let hierbij op de voorwaarde van KIA 6.

Kia 1Energie & Duurzaamheid

Kia 2Gezondheid & Zorg

Kia 3Landbouw, Water & Voedsel

Kia 4Veiligheid

Kia 5Sleuteltechnologieën

AANVULLEND - KIA 6Maatschappelijk verdienvermogen

Kia 1Energie & Duurzaamheid

Uw project draagt bij aan de doelstelling om Nederland in 2050 een klimaat neutrale en/of circulaire economie te laten hebben. Projecten die hierbij passen verlagen het gebruik van fossiele energie of primaire grondstoffen, verhogen het gebruik van duurzame energie en circulaire materialen, of beperken de uitstoot van schadelijke stoffen naar het milieu. Daarnaast komen ook projecten die bijdragen aan de efficiëntie van het mobiliteitssysteem in aanmerking.

Kia 2Gezondheid & Zorg

Uw project draagt bij aan de doelstelling dat alle Nederlanders in 2040 tenminste 5 jaar langer in goede gezondheid leven en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomisch groepen met 30% zijn afgenomen. Uw project richt zich op de gezondheid van de patiënt (voorkomen van ziekten, gezondheidswinst, opsporen van ziekten en aandoeningen), op het verbeteren van de kwaliteit van leven en/of het draagt bij aan de organisatie van zorg.

Kia 3Landbouw, Water & Voedsel

Uw project draagt bij aan één van de volgende zes doelen: het bevordert kringlooplandbouw en/of het bevordert klimaatneutrale landbouw en voedselproductie en/of het draagt bij aan klimaatbestendig landelijk en stedelijke gebied en/of gewaardeerd gezond en veilig voedsel en/of een duurzame en veilige Noordzee of andere wateren. Tot slot kan uw project bijdragen aan duurzame visserij en aquacultuur en/of bijdragen aan het beschermen van Nederland als de best beschermde en leefbare delta.

Kia 4Veiligheid

Uw project draagt bij aan de doelstelling om (mogelijke) tegenstanders steeds een stap voor te blijven met slimme oplossingen in dienst van een veilige maatschappij. Daarbij kunt u denken aan projecten die bijdragen aan een integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit, maritieme hightech voor een veilige zee, veiligheid in en vanuit de ruimte, cyberveiligheid, genetwerkt optreden op land en vanuit de lucht, de adaptieve krijgsmacht, data en intelligence en innovaties aan de veiligheids-professional.

Kia 5Sleuteltechnologieën

Uw project draagt bij aan de verdere ontwikkeling van kennis over sleuteltechnologieën en aan een bredere en versnelde toepassing van een of meer sleuteltechnologieën. Hierbij passen innovaties die de randvoorwaarden voor de kennisontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën verbeteren en die als product verkoopbaar zijn. De groepen van sleuteltechnologieën zijn: chemical technologies, digital technologies, engineering & fabrication technologies, photonic & lights technologies, advanced materials, quantum technologies, life science technologies en nanotechnologies.

Aanvullend Kia 6Maatschappelijk verdienvermogen

Binnen maatschappelijk verdienvermogen moet uw project worden gekoppeld aan een van de KIA’s 1 t/m 5. Uw project voldoet aan drie voorwaarden: Maatschappelijk gewenst, economisch rendabel en schaalbaar. U dient deze voorwaarden in het projectplan te onderbouwen.