Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s)

Zo neemt u de KIA’s mee in uw MIT-aanvraag

Werkt u samen met andere mkb’ers om een product, proces of dienst te ontwikkelen of vernieuwen? Dan kunt een aanvraag indienen voor een R&D samenwerkingsproject. Dit hulpmiddel geeft inzicht in wat er beoordeeld wordt in uw aanvraag.

Een voorbeeld per KIA

Ter illustratie is per KIA een kort voorbeeld gegeven hoe de tips en hulpvragen gebruikt kunnen worden bij een projectomschrijving. Deze voorbeelden zijn niet volledig. U kunt de voorbeelden gebruiken ter inspiratie.

Kia 1Energie & Duurzaamheid

Kia 2Gezondheid & Zorg

Kia 3Landbouw, Water & Voedsel

Kia 4Veiligheid

Kia 5Sleuteltechnologieën

KIA 6Maatschappelijk verdienvermogen

Voorbeeld bij KIA 1 Energie & Duurzaamheid


Voorbeeldproject
In dit project worden niet afbreekbare micro-plastics in verzorgingsproducten, zoals bijvoorbeeld in cosmetica, vervangen door afbreekbare materialen.
Voorbeeld antwoord

Dit project draagt bij aan de KIA Energie en Duurzaamheid.

Het project draagt bij aan de missie “een klimaat neutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten”, omdat grondstoffen die uit aardolieproducten worden gemaakt worden vervangen door afbreekbare stoffen. Daarnaast draagt het ook bij aan een duurzame en circulair economie, omdat fossiel niet afbreekbare stoffen in producten worden vervangen door natuurlijke materialen die in de natuur worden afgebroken.

Hiervoor worden een nieuwe techniek gebruikt waarop een octrooi is/zal worden aangevraagd. Deze techniek werkt als volgt…..

In het onderzoek van … (invullen naam en onderzoek) staat een nadere onderbouwing van de problematiek.

Berekening toevoegen. Bijvoorbeeld hoeveel fossiele grondstoffen worden bespaard over een bepaalde periode en over een aantal jaren.

Voorbeeld bij KIA 2 Gezondheid en Zorg


Voorbeeldproject
In dit project worden er mobiele duurzame woonunits ontwikkeld voor ouderen.
Voorbeeld antwoord

Dit project draagt bij aan KIA 2: Gezondheid en zorg.

Het project draag bij aan twee missies van deze KIA:

“ In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving georganiseerd, in plaats van in zorginstellingen” en

 “In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen”.

Oudere mensen, en met name dementerende ouderen, hebben er baat bij om te blijven wonen in hun eigen leefomgeving. In het onderzoek van … (invullen naam onderzoek en onderzoeker) staat een nadere onderbouwing van deze problematiek.

Om het probleem op te lossen willen wij duurzame mobile woonunits ontwikkelen. Hierin komen een aantal faciliteiten voor zorgverleners, alarmsystemen, etc. zijn opgenomen. Door de mobiele units mee te nemen naar de woning van een oudere kan deze op zijn vertrouwde plek blijven. Dit zorgt ervoor dat de zorg in de eigen leefomgeving georganiseerd kan worden en de kwaliteit van leven met dementie verbeterd wordt met 40% ten opzichte van het verhuizen naar bijvoorbeeld een zorginstelling. De kwaliteit wordt namelijk verbeterd doordat er geen impactvolle verhuizing is, het een vertrouwde blijft, familie en vrienden in de buurt blijven. Bij het ontwikkelen van de woonunits wordt niet alleen gekeken naar de wensen van de bewoner maar ook naar de zorgbehoefte en de eisen die daaraan verbonden zijn. Hierdoor kan zorg dichtbij, efficiënt en arbo-technisch worden uitgevoerd.

In de mobile woonunits komen de volgende voorzieningen… (nader onderbouwen).

Voorbeeld bij KIA 3 Landbouw, Water en Voedsel


Voorbeeldproject
Om onze waterdelta in de Wadden te beschermen op een klimaat neutrale manier ontwikkelen we een nieuwe manier om de vaargeulen richting de eilanden vrij te houden en de Wadden zelf te beschermen tegen het stijgende water in de zee.
Voorbeeld antwoord

Dit project draagt bij aan KIA 3f: Nederland is en blijft de best beschermde en leefbare delta.

Onderdeel I: Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer.

Het openhouden van vaargeulen kosten veel geld. We hebben een oplossing voor het dichtslibben van vaargeulen in het waddengebied bedacht die kosten efficiënt is zonder veel schade aan natuur en milieu. Het is belangrijk dit probleem op te lossen aangezien de Wadden een belangrijk natuurgebied is met een rijke flora en fauna en anderzijds de wadden bereikbaar moeten blijven per boot.

Uit het IPCC-klimaatrapport van 9 augustus 2021 blijkt dat de zeespiegel gaat stijgen. Voor Nederland betekent dit een stijging van 7 centimeter per 5 jaar.

Elk jaar kost het vaargeulonderhoud 7,5 miljoen euro. Door middel van deze nieuwe baggermethode kunnen we de kosten verlagen naar 3,5 miljoen euro per jaar. Dit blijkt uit de volgende berekening… Daarnaast kunnen we met het zand op een efficiënte en milieuvriendelijke manier ervoor zorgen dat de dijken en natuurlijke zandbedden worden opgehoogd zodat het unieke karakter van de Wadden behouden blijft. Hoe we dit doen zie je in de flowchart uit figuur ... waarbij de koppeling wordt gemaakt tussen het baggerproces, de kosten en de impact op het milieu.

Voorbeeld bij KIA 4 Veiligheid


Voorbeeldproject
Ik ga in dit project een tool ontwikkelen, waarmee de AIVD op basis van real-time economische, demografische en sociale statistieken in samenhang met informatie van de politie, sociale hulpverleners, etc. een voorspelling kan geven in welke wijk er sprake is van het ontstaan van extremisme.
Voorbeeld antwoord

Dit project draagt bij aan KIA 4: Veiligheid

Met name draagt het bij aan de missie:  “In 2030 verzamelen veiligheidsorganisaties nieuwe en betere data, waardoor men de dreiging steeds een stap voor is”.

Op dit moment zijn veiligheidsinstanties steeds enkele stappen te laat om extremisme te herkennen zoals is te lezen in het onderzoek van …..in de krant van …. 2021. Met het in werking treden van deze tool krijgt de AIVD 25% meer relevante signalen. Dit zorgt ervoor dat er 10% meer aanhoudingen worden verricht waarvan 85% veroordeeld wordt. Dit zorgt aantoonbaar voor minder dreiging.

Ontwikkeling worden de volgende technieken ingezet....

Voorbeeld bij KIA 5 Sleuteltechnologieën


Voorbeeldproject
In dit project gaan we door middel van een innovatie manier data (Big Data/Blockchain) verzamelen over de opwarming van aarde op lokaal niveau (klimaat) met name gericht op de veehouderij.
Voorbeeld antwoord

Dit project levert en ondersteunende bijdrage aan de versnelde toepassing van de sleuteltechnologie Digital Technologies (Big Data). Dit project draagt bij aan de missie vallend onder KIA 3 Landbouw, water en voedsel. Door op lokaal niveau gebruik te maken van Big Data over het klimaat kunnen regio's met een intensieve veehouderij meer inzicht krijgen over de uitstoot van methaan en lachgas en de impact op het klimaat. Hierdoor kunnen lokale en regionale overheden over landbouwinstanties beleid maken of verbeteringen aandragen welke weer bijdragen aan het verbeteren van het klimaat. Uit het onderzoek van…. Is gebleken dat er behoeftis aan …..

Voorbeeld bij KIA 6 Maatschappelijk verdienvermogen

Let op: Een project onder KIA 6 moet altijd worden gecombineerd met één van de KIA’s 1 t/m 5


Voorbeeldproject
In dit project willen we een digitale betalingstechnologie door ontwikkelen, zodat deze op eenvoudige wijze toegankelijk wordt voor mkb-bedrijven.
Voorbeeld antwoord

De maatschappelijke baten voor dit project bestaan uit:….

Omschrijf het volgende:

De oplossing is maatschappelijk gewenst omdat… (onderbouw cijfermatig).

De oplossing is tegelijk economische rendabel…. (onderbouw dit cijfermatig)

De oplossing is schaalbaar omdat….

Het project sluit ook aan bij KIA 5 – Sleuteltechnologieën. Met namen wordt de volgende sleuteltechnologie ingezet: Digital Technology, omdat …..

Met de doorontwikkeling van een digitale betalingstechnologie is het eenvoudiger voor kleine ondernemers om gebruik te maken van deze technologie. Uit onderzoek….(bron vermelden) is gebleken dat het vanuit het mkb grote behoefte bestaat om online betalen aan klanten aan te bieden via een  veilige en simpele digitale dienst. De huidige beschikbare digitale betalingstechnologie vereist te veel onderzoek en kennis dan de mkb’er beheerst.

Dit project zorgt voor een bijdrage aan de digitalisering van de regio. Door middel van de betalingstechnologie wordt het voor mkb’ers eenvoudiger om via hun webshop betalingen te ontvangen.

In dit project wordt een digitale betalingstechnologie ontwikkeld, dat gebruikt kan worden door mkb’ers. Door deze betalingstechnologie is het voor ondernemers mogelijk om op een veilige en laagdrempelige wijze betalingen van klanten te ontvangen via hun webshop.